Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Липень 2011
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Неділя, 10 липня 2011


Друк
АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-15-42; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Керівник
САЛТАНЮК Віктор Леонідович

Основними завданнями апарату є:

 

 • правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності районної державної адмі­ністрації;
 • систематичний  аналіз, дотримання та виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами міської та сільських рад, актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

 

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1.  опрацьовує документи, що надходять до районної державної адмі­ністрації, готує до них аналітичні, довідки та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації;

2. здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;   за дорученням  голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції апарату.

3.   систематично перевіряє виконання актів законодавства, розпоряд­жень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає їм практичну допомогу щодо її поліпшення; розробляє пропозиції про удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними до райдержадміністрації доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

4.   аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів  місцевого самоврядування  у  межах  і  порядку,  визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи,  готує пропозиції про поглиблення  взаємодії районної  державної  адміністрації  з  органами   місцевого  самоврядування району  у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

5.  готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань,   діяльності райдержадміністрації,   що   подаються   голові адміністрації на розгляд;

6.  опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

7.   у встановленому порядку забезпечує організаційну  підготовку та проведення засідань колегії районної державної    адміністрації, консультативних, дорадчих інших органів райдержадміністрації, нарад, заходів, які проводяться головою райдержадміністрації або його заступниками;

8. організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом райдержадміністрації звернень, що надійшли до районної державної адміні­страції, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

9.  аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище району у межах своєї компетенції розробляє та  вносить  голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення, бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району а також про реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації, Сквирською районної радою.

10.  проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підви­щення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адмініст­рації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи праців­ників районної державної адміністрації;

11.   забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і служ­бової таємниці в апараті райдержадміністрації;

12. здійснює матеріально-технічне  і  господарсько-побутове  забезпе­чення діяльності районної державної адміністрації;

13.  забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації  з центральними органами виконавчої влади, Сквирською районною радою у процесі своєї діяльності.

14. відповідно до чинного законодавства організовує розгляд питань адміністративно-територіального  устрою району, готує і вносить пропозиції голові адміністрації;

15.   забезпечує створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості району до процесів формування та реалізації  внутрішньої і зовнішньої політики держави, прийняття районною державною адміністрацією суспільно значимих управлін­ських рішень; забезпечує   взаємодію із засобами масової інфор­мації;

16. у межах визначених  чинним   законодавством,   бере  участь  у сприянні з боку райдержадміністрації виборчим комісіям у реалізації їх повно­важень, матеріально-технічному забезпеченні підготовки і проведення виборів Президента  України,  народних депутатів України, депутатів  місцевих рад, сільських,  міського голів;

17.   у   встановленому   порядку  організовує  забезпечення   контролю райдержадміністрації  за  здійсненням  органами  місцевого  самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

18. сприяє вирішенню питань щодо забезпеченості структурних підроз­ділів райдержадміністрації, приміщеннями, транс­портними засобами, необхідним обладнанням і вносить пропозиції з цих питань голові адміністрації;

19. у ході аналізу управлінської діяльності вносить пропозиції голові адміністрації щодо вдосконалення структури, оптимізації чисельності працівників райдержадміністрації щодо вдосконалення структури, оптимізації чисельності працівників райдержадміністрації у структурних підрозділах райдержадміністрації у межах граничної  чисельності затвердженої Київською облдержадміністрацією.

20. виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації

Переглядів: 1609
 Друк
ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-25-71; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник відділу
РИБАК Сергій Васильович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

03 травня 2018 року № 221

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ адміністративних послуг

Сквирської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Відділ адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом Сквирської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація). Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а підзвітний та підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

 

1.2. Відділ утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру, здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – Центр).

На Відділ покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Сквирської райдержадміністрації, цим Положенням.

 

1.4. Координацію та контроль за роботою Відділу здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а з питань державної служби – керівник апарату райдержадміністрації.

 

1.5. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

1.6. Структура, чисельність працівників Відділу визначається головою райдержадміністрації.

 

1.7. Положення є основним документом, що визначає правовий статус, цілі, завдання, функції, права та обов’язки Відділу, а також порядок організації його роботи та взаємодії з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями.

Положення розробляється з метою створення організаційно-правових засад діяльності Відділу, забезпечення оптимального розподілу функцій у Відділі та визначення посадових обов’язків працівників.

 

1.8. Положення є основою для розроблення положень про структурні підрозділи Відділу та посадових інструкцій його працівників.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

2.1. Реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

 

2.2. Забезпечення прозорості процедури надання адміністративних послуг.

 

2.3. Запобігання проявам корупції та додержання рівності прав суб'єктів звернення підчас надання адміністративних послуг.

 

2.4. Установлення єдиних вимог до порядку надання адміністративних послуг.

 

2.5. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

 

2.6. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

 

2.7. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та здійснює контроль за їх реалізацією.

 

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

3.3. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

 

3.4. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої державної адміністрації.

 

3.5. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

 

3.6. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

 

3.7. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

 

3.8. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

 

3.9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

3.10. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

 

3.11. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

 

3.12. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

 

3.13. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

 

3.14. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

 

3.15. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

3.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

3.17. Забезпечує захист персональних даних.

 

3.18. Надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.

 

3.19. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

 

3.20. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

 

3.21. Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомляє про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3.22. Організаційно забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

 

3.23. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

 

3.24. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

3.25. Забезпечує відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

3.26. Забезпечує відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

 

3.27. Забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання відомостей з нього.

 

3.28. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього.

 

3.29. Забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

 

3.30. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

 

3.31. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

3.32. Здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 

VI. Права Відділу

4.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

 

4.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

4.3. Інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

 

4.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

 

4.5. Порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу та Центру.

 

4.6. Відділ, відповідно до законодавства, не несе відповідальність за кінцевий результат надання адміністративної послуги прийнятий суб’єктом надання адміністративної послуги.

 

V. Організація роботи Відділу

5.1. До складу Відділу входять начальник відділу, сектор державної реєстрації та адміністратори.

 

5.2. Відділ очолює начальник відділу адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – начальник відділу), на якого покладається здійснення функцій керівника Центру.

Начальником відділу може бути повнолітній громадянин України, який вільно володієдержавною мовою та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності повинен становити не менше одного року.

 

5.3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади головою Сквирської районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом економічного розвитку та торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Адміністратори та працівники сектору державної реєстрації призначаються на посаду та звільняються з посади керівником державної служби райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Адміністратором може бути повнолітній громадянин України, який вільно володієдержавною мовою, має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.

Службові обов’язки адміністраторів та державних реєстраторів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником державної служби райдержадміністрації. Службові обов'язки начальника відділу визначаються цим Положенням, завідувача сектором державної реєстрації – Положенням про сектор.

 

5.4. Відділ забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням голови райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

5.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

5.6. Графік роботи працівників Відділу визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

5.7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

5.8. Відділ має власні бланки.

 

VI. Начальник відділу

6.1 Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення.

 

6.2. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

 

6.3. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ.

 

6.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

 

6.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань.

 

6.6. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

 

6.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування району.

 

6.8. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації.

 

6.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

6.10. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.

 

6.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

 

6.12. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

6.13. Здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації.

 

6.14. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

 

6.15. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків.

 

6.16. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

 

6.17. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

 

6.18. Подає звітність щодо роботи Центру.

 

6.19. Здійснює листування з організаційних та інших питань діяльності Центру.

 

6.20. Може здійснювати функції адміністратора.

 

6.21. Має права, визначені цим Положенням.

 

6.22. Вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників Відділу.

 

6.23. Начальник відділу повинен відповідати вимогам передбаченим ст. ст. 19, 20 Закону України “Про державну службу”.

 

6.24. У випадку відсутності начальника відділу, його обов’язки покладаються на завідувача сектору державної реєстрації Відділу.

 

6.25. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

VII. Відповідальність

7.1. Адміністратори та державні реєстратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

7.2. Дії або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Шкода, завдана державними реєстраторами під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

 

7.4. Держава, відшкодувавши шкоду, заподіяну адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ним рішень, дій чи бездіяльності, має право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                        В.Л. Салтанюк

Переглядів: 2129
 Друк
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ`Ї
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-38-77; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник служби
Кравчук Валентина Олексіївна

Основними завданнями служби є:

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 1. організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 2. надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

 3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 4. подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

 6. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

 7. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 8. надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

 9. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 10. розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

 11. веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 12. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

 13. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

 14. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

 15. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

 16. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім′ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

 17. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

 18. розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 19. розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

 20. проводить інформаційно-роз′яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 21. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Переглядів: 2584
 Друк
АРХІВНИЙ СЕКТОР
09000, м.Сквира, Вул. Ювілейна, 15

телефон – 5-26-3З; E-m
ail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Завідувач сектору                               ГЕТМАНЧУК Олена Петрівна

Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архів­ною справою на території району;

- координація діяльності структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ, організацій з пи­тань архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значен­ня, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства; забезпе­чення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні устано­ви.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження до районної державної адміністрації плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду (НАФ), переданих відділу структурними підрозділами адміністрації, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які діють на території району;

- документів особового походження, що надійшли до відділу в установленому поряд­ку;

- фотодокументів, що мають значення для вивчення історії району;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов'язану з віднесенням профільних документів до Національ­ного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця їх збері­гання на території району і форм власності на них;

4) готує матеріали для проведення державним архівом області державної реєстрації до­кументів Національного архівного фонду, які зберігаються на території району;

5) інформує Державний архів області  про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) подає районній держадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на зберігання;

7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання до­кументів;

8) надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

9) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них;

10) передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідко­вий апарат до них для постійного зберігання;

11) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі;

12) видає архівні довідки, копії та витяги з документів згідно чинного законодавства;

13) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Переглядів: 1703
 Друк
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ  ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-28-92; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник відділу
ВОРУШИЛО Микола Степанович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

30 березня 2018 року № 167

Положення

про відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства

Сквирської районної державної адміністрації

1. Відділ з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства Сквирської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою Сквирської райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Сквирського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ є структурним підрозділом Сквирської райдержадміністрації та підпорядкований першому заступнику голови Сквирської райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та у галузі житлово-комунального господарства.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та у галузі житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, наказами Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим положенням.

4. Основними завданнями відділу є завдання, визначені законо­давством, щодо реалізації державної політики:

4.1. у сфері цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

4.2. у галузі житлово-комунального господарства:

4.2.1. у сфері питної води та питного водопостачання;

4.2.2. у сфері теплопостачання та енергозбереження;

4.2.3. у сфері ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги;

4.2.4. у сфері благоустрою населених пунктів та поводження з побутовими відходами.

5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життє­забезпечення постраждалого населення;

5.3. здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи постійної комісії райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

5.4. здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

5.5. створює, утримує, поповнює матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення;

5.6. здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи районної евакуаційної комісії;

5.7. здійснює координацію робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.8. проводить інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;

5.9. координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, діяльність територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту;

5.10. розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

5.11. бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;

5.12. планує та координує формування страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації, розробляє, координує здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Сквирському районі відповідно до затверджених планів;

5.13. бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

5.14. готує та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту Сквирського району;

5.15. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів обласної та районної програм у сфері цивільного захисту та бере участь у їх виконанні;

5.16. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

5.17. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.18. забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

5.19. розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації обласних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

5.20. взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

5.21. забезпечує реалізацію повноважень Сквирської райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

5.22. забезпечує реалізацію повноважень Сквирської райдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5.23. реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

5.24. бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5.25. розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і реалізації обласних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;

5.26. здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

5.27. організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

5.28. вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

5.29. розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації обласної програми у цій сфері ;

5.30. забезпечує реалізацію повноважень Сквирської райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

5.31. порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

5.32. забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

5.33. здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5.34. забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідає за належне забезпечення жителів населених пунктів району питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

5.35. бере участь у розробленні та виконанні обласної і районної програм благоустрою населених пунктів;

5.36. інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів району;

5.37. бере участь у проведені щорічного районного конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

5.38. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів та поводження з побутовими відходами;

5.39. забезпечує реалізацію повноважень Сквирської райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів району;

5.40. надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

5.41. надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах населених пунктів Сквирського району;

5.42. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.43. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.44. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.45. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.46. здійснює повноваження, делеговані Сквирською районною радою;

5.47. бере участь у підготовці звітів голові районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.48. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

5.49. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.50. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.51. забезпечує захист персональних даних;

5.52. здійснює інші, передбачені законом повноваження;

5.53. сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

5.54. взаємодіє з органами місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;

5.55. здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. порушувати клопотання перед головою районної держадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

6.6. надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

6.7. брати участь у розгляді райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

6.8. відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

6.9. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Cквирської райдержадміністрації у галузі житлово-комунального господарства.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сквирської районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

8.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

8.2. розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

8.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

8.4. подає керівнику апарату Сквирської райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8.5. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

8.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

8.7. звітує перед першим заступником голови районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8.8. може входити до складу колегії районної держадміністрації;

8.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;

8.12. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

8.13. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.14. здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 2027
 Друк
СЕКТОР МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
09000, м.Сквира, Вул. Леніна, 30
телефон – 5-12-83; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Завідувач сектору
ГАВРИЛЮК Ольга Яківна

Основними завданнями сектору є:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства на території району;

Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

Забезпечення  в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

У сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

4) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних  планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість проведення на них запланованої містобудівної діяльності;

6) розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного підпорядкування) рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

7) координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт  у сфері містобудування;

8) організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування , архітектури і розвитку інфраструктури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлених меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і інших інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозволи на виконання будівельних робіт та на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

9) надає архітектурно-планувальні завдання та вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

10) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

11) здійснює в установленому  законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль;

12) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

13) надає  забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

14) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

15) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

16) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

17) створює і веде архів містобудівної документації, документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, матеріалів містобудівного кадастру;

18) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

19) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень та скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

20) контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міської рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених пунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

21) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

22) сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійснення структурної перебудови та переорієнтації  виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

23) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури

24) координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

25) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації їх наслідків;

26) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

27) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно з загальнодержавними та регіональними програмами;

28) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

29) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

30) сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

31) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

32) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

33) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району;

34) виконує інші функції відповідно до законодавства.

Переглядів: 2547
 Друк
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, РЕЛІГІЙ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-22-68; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Начальник відділу 

Центило - Гіптенко Олеся Леонідівна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови адміністрації

05 вересня 2017 року № 528

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту

Сквирської районної державної адміністрації

1. Відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту (далі – Відділ) є структурним підрозділом Сквирської районної державної адміністрації, що утворюється головою Сквирської райдержадміністрації та є правонаступником сектору молоді та спорту Сквирської райдержадміністрації. Відділ має скорочену назву: відділ культури Сквирської райдержадміністрації.

2. Відділ підпорядкований голові Сквирської районної державної адміністрації та безпосередньо заступникові голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови
Київської обласної та Сквирської районної державної адміністрації, наказами начальника управління культури, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також цим Положенням.

4. Відділ у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію на території Сквирського району державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної, клубної та бібліотечної робіт, державної мовної політики, релігії та туризму, а також у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

5. Відділ виконує повноваження з управління:

централізованою клубною системою (районний Будинок культури, сільські Будинки культури та сільські клуби);

централізованою бібліотечною системою (центральна районна та дитяча бібліотека, сільські філіали бібліотеки);

районним народним краєзнавчим музеєм;

відділом фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мережі закладів культури;

Сквирською дитячою школою мистецтв та її філіалами в межах, делегованих йому Сквирською районною радою.

6. Основними завданнями відділу є :

1) Виконання Конституції і Законів України, указів Президента України, Кабінету Міністрів України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади та інших нормативно-правових актів, розпоряджень та доручень голови Київської обласної та Сквирської районної державної адміністрації, рішень районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також цим Положенням.

2) Проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до компетенції відділу.

3) Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4) Аналіз стану та тенденцій розвитку у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної, клубної та бібліотечної робіт, державної мовної політики, а також у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спортута вжиття заходів до усунення недоліків.

5) Внесення пропозиції щодо проекту районного бюджету.

6) Розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

7) Участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

8) Участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

9) Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

10) Підготовка ( участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

11) Розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

12) Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад району.

13) Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

14) Контролювання органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

15) Здійснення повноваженнь, делегованих органами місцевого самоврядування.

16) Забезпечення у межах своїх повноважень реалізація державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

17) Забезпечення захисту персональних даних.

18) Забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

захисту персональних даних;

аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

участь у розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, державних цільових, регіональних програм, а також програм розвитку культури;

участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

доступу юридичних та фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих памяток України, а також надає інформацію щодо програм охорони культурної спадщини (за письмовими запитами);

дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки ( у межах своєї компетенції);

підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також календарного плану проведення заходів із молодіжної політики;

організації і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, молодіжних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики;

організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

19) Сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин України;

захисту прав професійних і законних інтересів творчих колективів і працівників та їх спілок;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно - інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи стосовно молоді;

розвитку олімпійського та паралімпійського руху в районі;

залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді;

у межах своїх повноважень організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

удосконаленню форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

20) Створення умов для:

усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва, молоді та спорту;

охорони культурної спадщини, державної мовної політики; міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території району, у сфері культури;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.

21) Проводення аналізу:

потреби у працівниках у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;

ринку туристичних послуг і подає Департаменту відомості про розвиток туризму;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв району, здійснення видатків на охорону культурної спадщини;

тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку району;

релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі.

22) Подання управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, голові райдержадміністрації пропозицій щодо:

формування в районі державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, духовності, державної мовної політики, а також у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

присвоєння творчим колективам району звання «народний», «зразковий»;

відзначення працівників закладів культурно-мистецької сфери державними нагородами, відомчими відзнаками, та  іншими форми заохочення;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

проектів розпоряджень щодо розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, молодіжної сфери, сфери фізичної культури та спорту, а також державної мовної політики;

відомостей про проведення гастрольних заходів.

23) Здійснення в установленому чинним законодавством порядку:

координації діяльності установ культури, визначенних в пункті 5 цього Положення, що перебувають у сфері управління відділу;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реабілітацію, музеєфікацією, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, релігій, молоді, спорту та охорони культурної спадщини;

контролю за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

розроблення проектів розпоряджень та участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, головними розробниками яких є інші стуктурні підрозділи;

надання інформаційних послуг та організаційно-методичної допомоги установам району у сфері культури та охорони культурної спадщини;

виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини: облікових карток, паспортів, коротких історичних довідок, акт технічного стану тощо;

роз'яснення через засоби масової інформації зміст державної політики в сфері культури та охорони культурної спадщини, молоді та спорту, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних звязків;

розгляду в установленому законодавством порядку розпоряджень голови райдержадміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

організації роботи з укомплектуванням, зберігання, обліку та використання архівних документів;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для втконання покладених на нього завдань.

2) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівфців інших структурних підрозділів райдержадмістрації, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі культури.

4) Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5) Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сквирської районної державної адміністрації за погодженням із начальником Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

10. Начальник відділу:

1) Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

2) Подає на затвердження голові Сквирської районної державної адміністрації Положення про відділ.

3) Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

4) Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сквирської районної державної адміністрації.

5) Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6) Звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи.

7) Може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації.

8) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

9) Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10) Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації.

11) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

12) Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

13) Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

14) Здійснює добір кадрів.

15) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу.

16) Подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

18) Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

19) Здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою Сквирської районної державної адміністрації.

12. Відділ утримується за рахунок коштів державного та районного бюджетів.

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначаються в установленому чинним законодавством порядку.

14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату адміністрації В.Л. Салтанюк

 

Переглядів: 3357
 Друк
ВІДДІЛ ОСВІТИ
09000, м.Сквира, Вул. Богачевського, 55
телефон – 5-25-75; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник відділу
ЗАБОЛОТНИЙ Олександр Вікторович

Основні завдання відділу:

 • Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.
 • Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання районної програми розвитку освіти.
 • Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти. Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території району.
 • Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю органів місцевого самоврядування, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів.
 • Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району; оприлюднення результатів атестації.
 • Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
 • Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами: вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку,встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів району.
 • Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.
 • Здійснення міжнародного співробітництва.

Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

 1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами району.
  • Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами, розташованими на території району.
  • Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції на сесію районної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
  • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
  • Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління органів районної виконавчої влади, забезпечує гласність його результатів.
  • Проводить державну атестацію навчальних закладів району (не рідше, ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
  • Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцею, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  • Вивчає потребу та вносить пропозиції районній раді щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
  • Вносить пропозиції про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
  • Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

 2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в районі.
  • Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  • Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
  • Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти.
  • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
  • Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
  • Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади.
 3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
  • Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.
  • Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.
  • Затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
  • Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
  • Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
  • Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту.Забезпечує ними навчальні заклади.
  • Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
  • Видає інформаційно-методичні бюлетені, збірники.
 4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
  • Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.
  • Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
  • Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
 5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
  • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
  • Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  • Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах району та забезпечення їх соціального захисту.
  • Сприяє у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
  • Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  • Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань,товариств.
  • Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.
  • Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
  • Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.
  • Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.
  • Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
  • Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
  • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  • Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.
  • Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освітньої галузі.
 7. Інша діяльність відділу освіти.
  • Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі: організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
  • Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік).
  • Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи з усунення недоліків у роботі.
  • Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості.
Переглядів: 3321
 Друк
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
09000, м.Сквира, вул.Богачевського, 28
телефон – 5-17-47; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник управління
УЛЬЯНОВА Марія Василівна

Основними завданнями управління  є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
 • складання розрахунків до проекту районного бюджету Сквирського району і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
 • підготовка  пропозицій  щодо  фінансового  забезпечення  заходів соціально-економічного розвитку району;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат:
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених Сквирською районною радою;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету Сквирського району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання зазначеного бюджету;
 • організація роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів та чинного законодавства.

Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

 1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів;

 2. визначає порядок, форми та терміни подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 3. проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного  бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником  бюджетних  коштів,  щодо  його  відповідності  меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 4. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд  районної державної адміністрації;

 5. організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, міських (міст районного значення)  рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету і прогнозних розрахунків видатків, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів дотацій та субвенцій з державного бюджету і підлягають розподілу між бюджетами сільських, міських (міст районного значення)  рад або для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету;

 6. готує пропозиції щодо розподілу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

 7. здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету;

 8. у разі неприйняття рішення про районний бюджет на відповідний бюджетний рік складає та затверджує тимчасовий розпис доходів та видатків районного бюджету;

 9. зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління;

 10. складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом, обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

 11. розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить перевірки рішень про районний, міський бюджети та бюджети сільських рад щодо дотримання при їх формуванні вимогам Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України»;

 12. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного та місцевих бюджетів встановленим бюджетним призначенням;

 13. здійснює прийняття від головних розпорядників коштів, зведень планових і фактичних показників звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, зводить та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління;

 14. готує та подає районній раді депутатів офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного  бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету;

 15. готує проекти рішень Сквирської районної ради про внесення змін до районного бюджету;

 16. проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

 17. здійснює у процесі виконання районного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного районного бюджету;

 18. організовує виконання районного бюджету, а також разом з Сквирською міжрайонною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства у Сквирському районі, іншими структурними  підрозділами  районної держадміністрації,  виконавчими органами сільських,  міських (міст районного значення) рад, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

 19. інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету Сквирського району;

 20. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

 21. проводить разом з Сквирською міжрайонною податковою інспекцією  аналіз стану надходження доходів до державного бюджету, районного бюджету та місцевих бюджетів району;

 22. готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів районного бюджету;

 23. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 24. бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм;

 25. забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

 26. може брати участь у комплексних ревізіях, які проводить контрольно-ревізійне управління в Сквирському районі з питань виконання районного бюджету;

 27. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

 28. розглядає звіти про виконання районного та місцевих бюджетів, показники звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з районного та місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства у Сквирському районі, головними розпорядниками коштів районного бюджету;

 29. бере участь у розробці цільових програм в частині їх фінансового забезпечення;

 30. здійснює моніторинг та аналіз обсягів нарахованих відповідним категоріям населення району субсидій, соціальної допомоги та компенсацій за надані пільги, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету;

 31. здійснює перевірку за виконанням договорів укладених між районною та сільськими радами щодо передачі міжбюджетних трансфертів;

 32. здійснює перевірку правильності визначених в установленому порядку міжбюджетних трансфертів обрахованих щодо місцевих бюджетів;

 33. організовує роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері державної служби та питань з кадрової роботи в управлінні;

 34. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

 35. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління (відділу);

 36. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
Переглядів: 2100
 Друк
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
09000, м.Сквира, Пров.Якушкіна, 3
телефон – 5-16-41; E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Начальник управління - Рогоза Надія Анатоліївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

30 березня 2018 року № 168

Положення

про управління соціального захисту населення

Сквирської районної державної адміністрації

1. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Сквирської районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації і в межах Сквирського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

2. Управління забезпечує на території району реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голови Сквирської районної державної адміністрації, рішеннями Сквирської районної ради, наказами Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, а також цим положенням.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

4.1. підготовку пропозицій до проектів районних цільових і галузевих програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

4.2. забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань;

4.3. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

4.4. організація надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги;

4.5. сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення;

4.6. забезпечення реалізації соціальної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

4.7. призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4.8. розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

4.9. забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

4.10. реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

4.11. здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

4.12. розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

5.1 організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Сквирської районної державної адміністрації, рішень Сквирської районної ради, здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Сквирського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

5.6. вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

5.7. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.9. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

5.10. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.11. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії Сквирської районної ради;

5.12. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.13. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.14. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.15. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

5.17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.18. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.19. забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.20. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.21. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.22. забезпечує захист персональних даних;

5.23. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

5.24. залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

5.25. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

5.26. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

5.26.1. забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

5.26.2. здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

5.26.3. здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

5.26.4. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

5.26.5. розробляє районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

5.26.6. забезпечує діяльність районної комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

5.26.7. бере участь у виконанні заходів державних, районних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.27. у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

5.27.1. організовує в межах своєї компетенції роботу щодо призначення та виплати населенню:

1) щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

2) одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

3) одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності;

4) одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

5) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

6) субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

7) пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян тощо;

8) державної допомоги сім'ям з дітьми;

9) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

10) тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

11) одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

12) щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

13) одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

5.27.2. бере участь у роботі комісій, утворених при районній державній адміністрації та районній раді з питань соціального захисту населення;

5.27.3. сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

5.27.4. проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

5.27.5. здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

5.27.6. проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

5.27.7. організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

5.27.8. надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

5.27.9. здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

5.27.10. організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

5.28. у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

5.28.1. організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

5.28.2. здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.28.3. організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

5.28.4. подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.28.5. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

5.28.6. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

5.28.7. видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

5.28.8. організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

5.29. у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

5.29.1. організовує роботу з визначення потреби Сквирського району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

5.29.2. забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

5.29.3. спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

5.29.4. здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

5.29.5. подає пропозиції районній держадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

5.29.6. сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

5.29.7. подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

5.29.8. забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

5.29.9. сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

5.29.10. забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

5.29.11. бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

5.29.12. сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

5.29.13. сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

5.29.14. у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім"ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5.29.15. сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

5.29.16. сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5.29.17. вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

5.29.18. сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

5.29.19. забезпечує організацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

5.29.20. взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, зайнятості, Національної поліції, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

5.30. у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

5.30.1. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

5.30.2. здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

5.30.3. здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

5.30.4. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

5.30.5. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації;

5.30.6. інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

5.30.7. інформує районний центр зайнятості та обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

5.30.8. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

5.31. щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

5.31.1. взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об"єднаннями громадян у сфері охорони здоров"я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім"ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

5.31.2. забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

5.31.3. надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

5.32. забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

5.33. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

5.34. здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у сфері соціального захисту населення;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

Начальник управління є керівником державної служби в управлінні.

9. Начальник управління:

9.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

9.2. здійснює визначені Законом України „Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні;

9.3. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

9.4. затверджує посадові інструкції та визначає обов’язки працівників управління;

9.5. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сквирської районної державної адміністрації;

9.6. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

9.7. звітує перед головою Сквирської районної державної адміністрації про виконання завдань управління та затверджених планів роботи;

9.8. може входити до складу колегії Сквирської районної державної адміністрації;

9.9. вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень;

9.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.11. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з департаментом соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Сквирської держадміністрації;

9.12. видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9.13. подає на затвердження голови Сквирської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Сквирської районної державної адміністрації кошторису управління;

9.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

9.16. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, виконує інші повноваження з питань державної служби;

9.17. приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

9.19. забезпечує дотримання працівниками управління правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.20. погоджує призначення на посаду та звільнення з посади директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сквирського району;

9.21. виконує інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сквирської районної державної адміністрації.

11. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Сквирської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис і кошторис управління затверджує голова Сквирської районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату

Сквирської райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 2366
 


Сторінка 1 з 2
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack