Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Вересень 2018
П В С Ч П С Н
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Вівторок, 04 вересня 2018


Друк

Як відзначив начальник відділу з профілактикистраховихвипадківуправліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у КиївськійобластіОлексій Савченко, протягом 7 місяців 2018 року до районних і міськихвідділеньуправліннянадійшло 133 повідомлення про нещаснівипадки на виробництві, щосталися з працівникамисуб’єктівгосподарюванняКиївщини, в т. ч. 28 смертельних та 4 групових (проти 28 смертельних та 2 груповихнещаснихвипадків за аналогічнийперіодпопереднього року).

Зберігається позитивна динамікащодозниженнякількостіповідомлень про нещаснівипадки. Так, за 7 місяців поточного року їхнадійшло на 14 % меншеніж за аналогічнийперіодпопереднього.

За результатами розслідуваннянещаснихвипадків, в тому числі тих, щосталися в попередньомуроці, до реєстру внесено 97 нещаснихвипадків, якікомісіями з розслідуваннябуливизнаніпов’язаними з виробництвом.

В страховихнещаснихвипадкахпостраждало 115 працівників, з яких 5 – ізсмертельнимнаслідком, щосталися в Бориспільському, Києво-Святошинському районах (по 2 смертельно травмовані особи) та в м. БілаЦерква.

У порівнянні з відповіднимперіодомминулого року стан загального страхового травматизму залишився на тому ж рівні, зісмертельнимнаслідкомзріс на 25 %.

В цілому, при сталомупоказникувиробничого травматизму у поточному році, в окремих районах Київськоїобластіспостерігаєтьсязбільшеннякількостіпостраждалихосіб у страховихнещаснихвипадках, зокрема у Броварськомурайоні – на 108 %, Бориспільському – на 125 %, Васильківському – на 50 % та містіБілаЦерква – 14 %.

За аналітичнимиданиминайбільшакількістьпостраждалихосібприпадає на нещаснівипадки, щозареєстровані у Броварськомувідділенні – 27 (23,5 %), Києво-Святошинському – 17 (14,8 %), Ірпінському – 10 (8,7 %) та відділенні у містіБілаЦерква – 16 (13,9 %). Разом кількістьтравмованих по зазначенимвідділеннямскладаєпонад 60 % відзагальноїкількостіпостраждалихосіб за 7 місяців поточного року (115 осіб).

Найбільше у звітномуперіодітравмувалисяробітники таких професій: контролер газового господарства (11), водійавтотранспортнихзасобів (6), вантажник (6), оператор лінії у виробництвіхарчовоїпродукції (4), електрогазозварник (3).

Серед причин нещаснихвипадків на виробництвіпереважаютьорганізаційні – вони складають 71,6 % відусіхзафіксованих. Зокрема, йдеться про невиконаннявимогінструкцій з охоронипраці, невиконанняпосадовихобов’язків, порушеннявимогбезпекипід час експлуатаціїтранспортнихзасобів, обладнання та устаткування, неякіснерозробленняінструкцій з охоронипрацітощо.

Найбільштравмонебезпечнимигалузямиекономіки є: постачанняелектроенергії, газу, пари (травмовано 17 осібпроти 11), виробництвохарчовихпродуктів (13 проти 11), будівництво (12 проти 14, в т. ч. 2 смертельних); транспорт (10 проти 9, в т. ч. 1 смертельний);сільськегосподарство (10 проти 14). Загальнакількістьтравмованихпрацівників, працюючих на підприємствахвищезазначенихгалузейскладає 54 % .

За 7 місяців 2018 року службою страховихекспертівздійснено 218 перевірок стану профілактичноїроботищодоствореннябезпечних умов праці на робочихмісцях у страхувальниківКиївщини, під час якихвиявлено 1062 порушеннязаконодавства про охоронупраці, внесено 213 поданьроботодавцю.

Винесено 13 постанов про накладенняадміністративногостягнення на роботодавців за несвоєчасненаданняповідомлень про нещаснийвипадок на виробництві на суму 1955 грн. Проводилась інша робота з профілактикистраховихвипадків.

Служба страховихекспертів з охоронипраціуправління і надаліпродовжуєактивнупрофілактичнудіяльність, спрямовану на запобіганнянещаснимвипадкам, усуненнязагрозиздоров’юпрацівників, викликаноїумовамипраці.

 

 

Переглядів: 21
 Друк

За рахуноккоштів Фонду соціальногострахуванняУкраїнидопомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньоїзаробітної плати за весь періодперебування у відпустці по вагітності та пологах. Якщосереднійдохідзастрахованої особи менший за мінімальну зарплату, встановлену на час настання страхового випадку, допомогарозраховуєтьсявиходячи з мінімальноїзаробітної плати.

Зазначений вид матеріальногозабезпеченняфінансується Фондом незалежновідтривалості страхового стажу і, на відмінувіддопомоги з тимчасовоївтратипрацездатності, маємінімальнугарантіющодойогорозміру. Наприклад, якщо застрахована особа працює за основниммісцемроботинеповнийробочий день та маєдохід, менший за мінімальний, допомога по вагітності та пологах буде розрахована для неївиходячиіззатвердженоїмінімальноїзаробітної плати.

Водночас, якщоупродовж 12 місяців перед настанням страхового випадку стаж застрахованої особи складаєменше 6 місяців, сумадопомогирозраховується,виходячи з нарахованоїзаробітної плати (доходу), з якоїсплачуютьсястраховівнески, але не більше за розмірдопомоги, обчисленийіздвократногорозмірумінімальноїзаробітної плати.

Також сума матеріальногозабезпечення у розрахунку на місяць не маєперевищуватирозмірумаксимальноївеличинибазинарахуванняєдиноговнеску, з якоїсплачувалисястраховівнески до Фонду.

Листок непрацездатності у зв’язкуізвагітністю та пологами видається з 30 тижнявагітності та складає 126 календарнихднів. Жінкам, віднесених до 1–3 категорійосіб, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи, листок непрацездатностівидається з 27 тижнявагітностітривалістю 180 календарнихднів. У разіпередчаснихабобагатопліднихпологів, виникненняускладненьпід час пологівабо в післяпологовомуперіодідодатково до основного видається листок непрацездатностістроком 14 календарнихднів.

Приклад загальногорозрахункудопомоги по вагітності та пологах, виходячи з мінімальноїзаробітної плати:

(3 723 грн (заробітна плата застрахованої особи) * 12 місяців) / 365 календарнихднів * 126 календарнихднів (тривалістьлікарняного) = сума допомоги по вагітності та пологах від ФССУ складе 15 422,40 грн. Податки та внески з зазначеноїсуми не утримуються.

 

 

Переглядів: 17
 Друк

З початку 2018 року на Київщині медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України було забезпечено 359 застрахованих осіб та членів їх сімей.

Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і спрямована на відновлення здоров’я працюючих. Фонд, здійснює повну оплату проходження курсу лікування застрахованими особами.

Майже половина реабілітованих пройшла відновне лікування за профілем «кардіо-пульмонарна реабілітація». Це здебільшого складні патології, вчасна реабілітація після яких дає можливість уникнути інвалідності та повернутись до роботи і повноцінного життя. Зокрема, підгострий період інфаркту міокарда, після операцій на серці, підгострий період захворювань легень, цукровий діабет тощо.

Крім того, 17% застрахованих пройшли лікування за профілем м’язово-скелетної реабілітації (підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання, підгострий період опіків), 10% – за профілем нейрореабілітація (підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм), 25% – за іншими профілями.

Вчасне проходження відновного лікування є одним з головних чинників упередження настання первинної інвалідності.

Підставою для направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Фонд фінансує медичну реабілітацію за профілями:

– нейрореабілітація (підгострий період інсультів, черепно-мозкових травм);

– м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій ортопедичних та травматологічних, ревматологічні захворювання);

– кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда, після операцій на серці; підгострий період захворювань легень, після операцій на легенях; цукровий діабет);

– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;

– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

– реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність);

– інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.

Нагадаємо, з початку 2018 року було змінено порядок направлення застрахованих осіб на реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Зокрема, механізм надання соціальної послуги було переведено на адресність, а застрахованій особі надано право вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування.

 

Переглядів: 23
 Друк

Як повідомила прес-служба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, відповідно до даних І півріччя 2018 року страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування України у ході проведення перевірок виявлено 31 374 порушення законодавства про охорону праці. За даними фактами внесено 4 450 подань роботодавцям і 10 подань до органів Державної служби України щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення.

Загалом у звітному періоді перевірки, спрямовані на запобігання нещасним випадкам і усуненню загрози здоров’ю працівників, було проведено на 4 461 підприємстві.

«Перевірки це інструмент, який дозволяє покращувати стан профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Але їх мета не виявити якомога більше порушень, а налагодити співпрацю страхових експертів Фонду, роботодавців і самих працівників. Виправити ті недоліки, які є на виробництві, збільшити обережність і уважність робітників, адже 64,8% нещасних випадків, які стаються в Україні – це результат прогалин в організації робочого процесу», – зазначив начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик.

Зокрема, у розрізі організаційних причин через невиконання вимог інструкцій з охорони праці і посадових обов’язків сталось 34,5% і 8,3% нещасних випадків відповідно. Через порушення правил безпеки руху (польотів) – 8,3%, порушення технологічного процесу – 2,7%, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання – 1,7% і під час експлуатації транспортних засобів – 1,7%. 1,2% нещасних випадків стались через незастосування працівниками засобів індивідуального захисту попри те, що вони були в наявності.

Крім того, упродовж шести місяців цього року страховими експертами з охорони праці складено 199 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

З метою профілактики виробничого травматизму і профзахворювань службою страхових експертів ФССУ проведено понад 3 000 семінарів, нарад і круглих столів, надано більше 13 000 консультацій з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків.

Нагадаємо, у І півріччі 2018 року порівняно з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%, рівень професійних захворювань зменшився на 15,5%.

Переглядів: 21
 Друк

Про внесення змін до розпорядження голови

Сквирської районної державної адміністрації

від 20 лютого 2018 року № 89 "Про затвердження складу

тимчасової комісії Сквирської районної державної

адміністрації з питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,

податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат"

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

 

Внести зміни до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 89 "Про затвердження складу тимчасової комісії Сквирської районної державної адміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат", а саме:

 

1. Увести до складу тимчасової комісії Сквирської районної державної адміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат:

1) Чернегу Наталію Сергіївну – голову координаційної ради профспілок Сквирського району (за згодою);

2) Кучер Інну Дмитрівну – начальника відділу з питань праці управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації, секретаря комісії.

 

2. Вивести зі складу тимчасової комісії Сквирської районної державної адміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат:

1) Нагулу Олексія Андрійовича;

2) Чумак Юлію Олександрівну.

 

Виконуюча обов’язки

голови адміністрації О.В. Славінська

 

Переглядів: 21
 Друк

31 серпня 2018 року директор Сквирського районного центру зайнятості Кривуша Світлана Григорівна провела робочу зустріч з представниками ПРАТ «Білоцерківський консервний завод».

Під час зустрічі обговорено низку питань відносно шляхів забезпечення підприємства професійними кадрами, про нові підходи в роботі Державної служби зайнятості та про послуги служби зайнятості, в тому числі особливу увагу було приділено роботам тимчасового характеру.

Результатом зустрічі стала домовленість про організацію тимчасових робіт в вересні 2018 року.

Переглядів: 16
 Друк

Доходи

Доходи загального фонду зведеного бюджету Сквирського району на 2018 рік складають 411264,7 тис. грн. в тому числі:

- власні доходи складають 146582,4 тис. грн., що на 8078,1 тис. грн. більше фактичних надходжень за 2017 рік. Темп росту власних доходів складає 105,8%;

- субвенції освіти 61739,2 тис. грн., в т. ч. освітня субвенція - 59441,2 тис. грн.(на зарплату педагогам);

- субвенції охорони здоров’я 31568,1тис. грн, в т. ч. медична субвенція 29695,0 тис. грн. (на зарплату медичним працівникам)

- дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 17056,6 тис. грн.;

- субвенції соціального захисту - 151973,0 тис. грн.;

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій - 500,0 тис. грн.;

- субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб - 555,7 тис. грн.;

- інші субвенції - 1289,7тис. грн., в т. ч. на лікування осіб, постраждалих в Чорнобильській катастрофі- 380,0 тис. грн. та кошти, передані сільськими та міським бюджетами - 909,7 тис. грн.

Видатки

Видатки по Сквирському району на 2018 рік складають 409329,1 тис. грн., в т.ч по галузях:

- державне управління - 29862,2 тис. грн.;

- освіта - 133007,8 тис. грн.(освітня субвенція – 59441,2 тис. грн., власні кошти – 58510 тис. грн., додаткова дотація – 15056,6 тис. грн..);

- охорона здоров’я - 48423,5 тис. грн.(медична субвенція – 29695 тис. грн., власні кошти – 16728,5 тис. грн., додаткова дотація – 2000,0 тис. грн.);

- соціальний захист - 163546,3 тис. грн.;

- культура - 8594,2 тис. грн.;

- фізкультура і спорт - 2512,9 тис. грн.;

- житлово-комунальне господарство 12450,2 тис. грн.;

- інші - 10532,0 тис. грн.

 

 

Капітальні та поточні видатки в галузі освіта за 2016-2018рр:

- 2016 рік - 8970,6 тис. грн.;

- 2017 рік – 13336,1 тис. грн;

- 2018 рік - 1933 тис. грн.

Разом – 24239,7 тис. грн.

 

У 2018 році передбачені видатки субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1198,4 тис. грн.:

- дидактичні матеріали - 468,1 тис. грн.;

- відрядження - 46,3 тис. грн.;

- придбання меблів- 341,2 тис. грн.;

- комп’ютерне обладнання - 342,8 тис. грн.

 

У 2018 році передбачена субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 200,0 тис.грн для придбання мультимедійного обладнання для навчальних закладів.

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок року, передбачено 610,3 тис. грн. для оснащення закладів освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів.

На проведення капітального ремонту Сквирського НВК № 4 із розміщенням там інклюзивно-ресурсного центру у 2018 році передбачено 998,0 тис. грн. із районного бюджету та 118 тис. грн. субвенції з державного бюджету на придбання обладнання.

 

Переглядів: 34
 


Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack